Kierunki:
Automatyka i Robotyka, Makrokierunek - specjalność Automatyka, Biotechnologia.

 1. Zgodnie z programem studiów, każdy student zobowiązany jest do odbycia 4 tygodniowej (20 dni roboczych) praktyki zawodowej po IV roku studiów. Praktyka odbywa się w okresie wakacji letnich w miesiącach: lipiec-sierpień. Inne terminy odbywania praktyki wymagają indywidualnych uzgodnień.
 2. Miejsce praktyki-Zakład pracy student wybiera samodzielnie. Zaleca się, aby miejsce praktyki znajdowało się w miejscu zamieszkania studenta.
 3. Po uzyskaniu zgody Zakładu na odbycie praktyki student zgłasza ten fakt w u pełnomocnika rektora d/s praktyk studenckich dr Krzysztofa Simka w p.932 w celu uzyskania akceptacji.
 4. Praktyka studencka odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Uczelnią, a Zakładem pracy. Sprawy techniczno-organizacyjne dotyczące umów, zakwaterowania, itp. załatwia Laura Frydrychowska w p. 535.
 5. Jako praktyka zawodowa może zostać zaliczona praktyka zagraniczna w firmie o profilu zgodnym z kierunkiem studiów. W takim przypadku student załatwia wszelkie formalności samodzielnie.
 6. Student zobowiązany jest udokumentować przebieg praktyki poprzez systematyczne prowadzenie lub napisania sprawozdania merytorycznego. Dokumenty te muszą być potwierdzone w Zakładzie pracy przez osobę odpowiedzialną za praktyki.

Zwolnienie z praktyki można uzyskać w następujących sytuacjach:

 1. Odbycia praktyki we wcześniejszym okresie studiów.
 2. Wykonywania w czasie studiów prac inżynierskich (na podstawie umowy zlecenia, o dzieło) lub pracy zawodowej o charakterze zgodnym z kierunkiem studiów w zakładzie przemysłowym, biurze projektowym lub instytucie naukowym.

W celu uzyskania zwolnienia należy napisać odpowiednie podanie skierowane do Prodziekana Wydziału AEiI dr hab. inż. Joanny Polańskiej. Do podania należy dołączyć potwierdzenie wykonania pracy oraz sprawozdanie merytoryczne. Podania należy składać w p. 932, skąd po zaopiniowaniu zostaną przesłane do Dziekanatu.

W celu zaliczenia praktyki należy po jej zakończeniu przedstawić następujące dokumenty:

 1. wypełniony i potwierdzony w zakładzie pracy lub/i sprawozdanie merytoryczne,
 2. kartę zaliczeniową,
 3. indeks z wypełnioną rubryką na str. 82.