xxxsextres xxxsexwatch xxxporntimes bestfreexxporn.com moviespornov.com Realpornfilms.com eniporn realpornotubex duvpornxxx pornovitube xssn.net
Gessing
 
Pokój: 930
Telefon: 237-21-65
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nota biograficzna:

 

Stopnie i tytuły naukowe

1959    -   Magister inżynier (Pol. Śl. Wydz. Elektryczny, specjalność Automatyka i Telemechanika)

1965    -   Doktor nauk technicznych (Pol. Śl. Wydz. Automatyki).

1969    -   Habilitacja (Pol. Śl. Wydz. Automatyki)

1976    -    Profesor nadzwyczajny (Uchwała Rady Państwa)

1989    -    Profesor zwyczajny (Uchwała Rady Państwa)

 

Stanowiska akademickie

1960    -    asystent, Katedra Podstaw Elektrotechniki, Wydz. Elektryczny  Pol. Śl.

1961    -    st. asystent, Katedra Teorii Regulacji, Wydz. Elektryczny  Pol. Śl.

1965    -    adiunkt, Katedra Teorii Regulacji, Wydz. Automatyki Pol. Śl.

1970    -    docent,  Instytut Kompleksowych Systemów Sterowania, Wydz. Automatyki Pol. Śl.

1976    -    Profesor nadzwyczajny, Instytut Informatyki Czasu Rzeczywistego, Wydz. Automatyki Pol. Śl.

1989    -    Profesor zwyczajny, Instytut Automatyki, Wydz. Autom., Elektron. i Inform. Pol. Śl.

 

Udział w Komitetach Naukowych i ciałach opiniodawczych

 • od 1978 członek a w latach 1984-1987 zastępca przewodniczącego Komitetu Automatyki PAN.
 • od 1978 stały recenzent czasopisma Zentralblatt für Mathematik (wydawanego przez Springer Verlag).
 • W latach 1983-1988 przewodniczący Sekcji Teorii Automatyki Podkomitetu Automatyki PKPiA NOT.
 • W latach 1984-1987 – Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • W latach 1984-1987 i od 1999 – członek Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN.
 • W latach 1985-1987 - członek Rady Naukowej Instytutu Systemów Sterowania MERA-STER – Katowice.
 • W latach 1985-1992 członek Rady Redakcyjnej czasopisma PAN „Archiwum Automatyki i Telemechaniki”.
 • W latach 1985-1993 członek Committee on Theory of International Federation of Automatic Control (IFAC).
 • Od 1988 stały recenzent czasopisma Mathematical Review (wydawanego przez American Mathematical Society).
 • Od 1988 członek American Mathematical Society.
 • Od 1992 członek Rady Redakcyjnej Archives of Control Sciences.
 • W latach 1993-1996 reprezentował POLSPAR (Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki) i przez to Polskę w IFAC-u.
 • W latach 1994 - 1999 członek IFAC Committee on Adaptive Control and Signal Processing.
 • W latach 1994 – 1999 I od 2008 członek IFAC Committee on Robust Control.
 • Od 1995 członek IFAC Committee on Large-Scale Systems.
 • W latach 1995-2001 członek Steering Committee międzynarodowego projektu DYCOMANS (Dynamic Control and Management Systems) wykonywanego w ramach programu „Copernicus”.

 

Ważniejsze nagrody

 • Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego stopnia I-go zespołowa za pracę z dziedziny układów impulsowych 1964 .
 • Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego stopnia III-go, indywidualna za pracę habilitacyjną, 1970.
 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki stopnia I-go, indywidualna za pracę z dziedziny sterowania stochastycznie optymalnego, 1981.
 • Nagroda Ministra NSWiT stopnia II-go, zespołowa za książkę „Zbiór zadań z teorii nieliniowych układów regulacji i sterowania”, 1982.
 • Nagroda Ministra NSWiT stopnia I-go zespołowa za prace z dziedziny sterowania statystycznie optymalnego 1988.
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej - zespołowa za cykl prac dotyczących projektowania, optymalizacji i sterowania złożonymi układami dynamicznymi
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – indywidualna za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej 2006. 

Ważniejsze odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1981
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1996
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 2001

 

Działalność dydaktyczna

Wykłady:

 • Podstawy Automatyki - studia dzienne
 • Teoria sterowania - studia dzienne
 • Control Fundamentals - makrokierunek
 • Advanced Control - makrokierunek

 

W przeszłości prowadził wykłady:

 • Teoria estymacji
 • Sterowanie wielkimi systemami
 • Technika cyfrowa
 • Cyfrowe układy automatyki
 • Metody optymalizacji sterowania

 

Ponadto

Prowadzenie około 80 prac dyplomowych.
W latach 1977 - 1982 prowadził kierunek dyplomowania „Algorytmy przetwarzania informacji i sterowania”.
W latach 1992-2004 prowadził specjalność  „Automatyka” na kierunku „Automatyka i Robotyka”.

 

Działalność naukowa

Zasługujące na zauważenie wyniki prac:

 • sformułowanie i udowodnienie oryginalnego warunku stabilności dla nieliniowych układów impulsowych, 1964 ;
 • zauważenie nieznanych przedtem własności układów impulsowych o modulowanej szerokości impulsu : układy te mogą być stabilne dla małych i niestabilne dla dużych pobudzeń, 1965 ;
 • sformułowanie Zasady Minimalizacji i Uśredniania, a także Uogólnionej Zasady Stochastycznej Równoważności – umożliwiających wyznaczenie sterowania statystycznie optymalnego przy różnej dostępnej informacji, 1976 ;
 • sformułowanie i udowodnienie lematu określającego warunki przy których spełnieniu sterowanie w układzie otwartym ze sprzężeniem pokrywa się ze sterowaniem optymalnym, realizowanym w układzie zamkniętym, 1983 ;
 • sformułowanie i rozwiązanie problemu sterowania w dwupoziomowej strukturze, przy zróżnicowanej informacji poszczególnych decydentów, a w szczególności wprowadzenie oryginalnego tzw. ograniczenia elastycznego (wiele różnych wersji ), 1980-1991 ;
 • krytyczna analiza powszechnie badanych układów adaptacyjnych z bieżącą identyfikacją; propozycje nowych struktur układów adaptacyjnych 1995-1997.
 • Zaproponowanie oryginalnego rozwiązania dla sterowania poślizgowego z adaptacją przełączanych amplitud przekaźnika 1996.
 • Projektowanie regulatorów dyskretnych przy wykorzystaniu modeli czasu ciągłego; zastosowanie do układów wielowymiarowych o różnych częstotliwościach próbkowania
 • Sformułowanie transformacji modalnej i jej zastosowanie do projektowania regulatorów LQ ze sprzężeniem od wyjścia
 • Porównanie modeli bazujących na transformacji Z    i    dla małych okresów próbkowania; podważenie rozpowszechnionego poglądu o zdecydowanej przewadze tych ostatnich 
 • Zwrócenie uwagi na fascynujące własności układów z regulatorami zawierającymi wyższe pochodne i pokazanie, że ograniczenia sygnału sterującego zazwyczaj nie pogarszają istotnie tych własności
 • Opracowanie koncepcji korektora równoległego do sterowania obiektami nieminimalnofazowym; wykorzystanie jej w układach przekaźnikowych i wielowymiarowych 
 • Sformułowanie warunków realizowalności sterowania stałowartościowego dla obiektu MIMO  i opracowanie częściowego odsprzęgania w tym także z uwzględnieniem nasycenia sygnału sterującego 
 • Podanie warunków przy których układ ciągły jest równoważny układowi ze sterowaniem poślizgowym; sformułowanie kryterium rzędu względnego równego jeden (RW1), pomocnego przy projektowaniu regulatorów 2008-2010.
 • Oryginalna definicja funkcji rozkładu wartości szumów i wykorzystanie jej do wyznaczania .charakterystyk statycznych elementów i układów nieliniowych 2010.
 • Wykazanie że w przypadku obiektów mających rząd n i rząd względny l, n-l odpowiednich współrzędnych stanu obserwatora Luenbergera zredukowanego rzędu jest odporna na zmiany parametrów obiektu 2011.
 • Zastosowanie kryterium rzędu względnego równego jeden i korektora równoległego do projektowania układów wielowymiarowych 2013.
 • Wykazanie że układy ze sterowaniem poślizgowym i szumami pomiarowymi przestają być odporne na zmiany parametrów obiektu, podczas gdy równoważne im w pewnym sensie układy z korektorem równoległym pracują dobrze także w obecności szumów pomiarowych 2014.

 

Działalność organizacyjna

 • Kierownik Zespołu (od 1973 ), a później Zakładu (od 1984) Teorii Sterowania.
 • Organizacja i prowadzenie Seminarium  Teorii Sterowania od 1973 .
 • Kierownik Studium Doktoranckiego 1970-1980.
 • Zastępca dyr. d/s nauki w Instytucie Kompleksowych Systemów Sterowania  1971-1976.
 • Zastępca dyr. d/s nauki w Instytucie Automatyki od 1982-1992
 • Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Pol.Śl. 1984-1987.
 • Dyrektor Instytutu Automatyki  1992-2006.
 • Organizacja Seminarium Instytutu Automatyki 1982-1992.
 • Prowadzenie Seminarium Instytutu Automatyki 1992-2006.

 

Spis publikacji

I.    Publikacje w czasopismach krajowych

I.1.  Gessing.R.: O pewnym  wystarczającym warunku stabilności nieliniowych układów impulsowych. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.IX, Z.3, 1964, str.247-256.
I.2. Gessing.R.: Wystarczający warunek asymptotycznej stabilności globalnej nieliniowych układów impulsowych. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Automatyka, Nr 6, Gliwice 1965,            str.5-25.
I.3. Gessing.R.: Zastosowanie metody równań różnicowych do układów regulacji z nieliniowym impulsatorem o prostokątnym kształcie impulsów. Zeszyty Naukowe  Pol. Śl. Automatyka, Nr 6, Gliwice 1965, str.27-59.    
I.4. Gessing.R.: Równania różnicowe nieliniowych układów impulsowych i ich zastosowanie do obliczania przebiegów. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T. XI, Z.3, 1966, str.257-279.
I.5. Gessing.R.: Uwagi o układach regulacji ekstremalnej z sygnałem modulującym. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Automatyka  Nr 8, Gliwice 1967, str.99-116.
I.6. Gessing.R.: Równania różnicowe nieliniowych układów impulsowych z rzeczywistym czasem opóźnienia. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T. XIII, Z.1, 1968, str.37-53.
I.7. Gessing.R.: Równania różnicowe nieliniowych układów impulsowych i ich wykorzystanie do obliczania przebiegów. Rozprawy elektrotechniczne, T. XIV , Z.1, 1968, str.36-58.
I.8. Gessing.R.: Sterowanie czasowo-optymalne dla obiektów których funkcje przejścia zawierają zera. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.XV, Z.2  , 1970, str.137-158.
I.9. Gessing.R.: Sterowalność wyjścia obiektów liniowych. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.XIX,  Z.1,  1974, str.3-15.
I.10. Gessing R., M. Latarnik: Sterowanie prawie optymalne w obecności zakłóceń. Cz.I . Zagadnienia nadążania w obecności zakłóceń przy horyzoncie skończonym. Archiwum Automatyki  i Telemechaniki, T.XIX, Z.3, 1974 , str.275-295.
I.11. Gessing R., M. Latarnik: Sterowanie prawie optymalne w obecności zakłóceń Cz.II. Zagadnienia nadążania dla liniowego stacjonarnego i stabilnego układu przy horyzoncie skończonym. Archiwum Automatyki  i Telemechaniki, T.XIX, Z.4, 1974, str.437-447.
I.12. Gessing.R., M. Latarnik: Sterowanie prawie optymalne w obecności zakłóceń. Cz.III. Sterowanie optymalne i  -optymalne przy horyzoncie nieskończonym. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.XX, Z.1, 1975, str.3-18.
I.13. Gessing.R.: Zasada minimalizacji i uśredniania jako metoda wyznaczania algorytmów sterowania statystycznie optymalnego. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.XXI, Z.4, 1976, str.447-465.
I.14. Gessing.R.: Zastosowanie zasady minimalizacji i uśredniania do wyznaczania algorytmów sterowania optymalnego. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.XXI, Z.4, 1976, str.467-481.
I.15. Gessing.R.: Uogólniona Zasada stochastycznej równoważności i jej zastosowania. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.XXII,  Z.4  , 1977, str.327-343.
I.16. Gessing.R.: Sterowanie statystycznie optymalne w przypadku losowego czasu sterowania. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.XXIII,  Z.4 , 1978, str.385-401.
I.17. Gessing.R.: Uogólniona Zasada Rozdzielności w przypadku losowego czasu sterowania. Zeszyty Naukowe Pol.Śl. Automatyka, Z.46, 1978, str.106-113.
I.18. Gessing.R.: Sterowanie statystycznie optymalne układów dyskretnych jako problem estymacji. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.XXV, Z.3, 1980, str.285-299.
I.19. Gessing.R.: Dwupoziomowe hierarchiczne sterowanie statystycznie optymalnym rozdziałem zasobów. Część I. Podstawowe problemy w przypadku problemów statycznych. Zeszyty Naukowe Pol.Śl. Automatyka, Z.65, 1982, str.5-15.
I.20. Gessing.R.: Dwupoziomowe hierarchiczne sterowanie statystycznie optymalnym rozdziałem zasobów. Część II. Przypadek liniowego systemu i kwadratowego wskaźnika jakości. Zeszyty Naukowe Pol.Śl. Automatyka , Z.65, 1982, str.17-26.
I.21. Gessing.R.: Wygładzanie na bieżąco dla układów dyskretnych w czasie jako problem filtracji. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.XXIX, Z.3, 1984, str.259-263.
I.22. Gessing.R.: Optymalne reguły decyzyjne rozdziału zasobów w dwupoziomowej strukturze hierarchicznej. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.XXX, Z.3-4, 1985 , str.427-439.
I.23. Duda Z., R. Gessing O pewnym niekonwencjonalnym problemie filtracji stanu. Archiwum Automatyki  i Telemechaniki, T.XXXIII, Z.1, 1988, str.29-38.
I.24. Gessing.R.: Dwadzieścia lat w tworzeniu tradycji Wydziału Automatyki. Zeszyty Naukowe Pol.Śl. Automatyka, Z.120, 1996, str.7-14.
I.25. Gessing.R.: Comments on Command „Convert” of the Program CC and Related Notices. Zeszyty Naukowe Pol.Śl. „Automatyka” , Z.120, 1996, str.141-150.
I.26. Gessing R.: Opis i projektowanie zamkniętych układów dynamicznych z regulatorami dyskretnymi. Zeszyty naukowe Pol. Śl. „Automatyka”, Z.132, 2000, str. 43-61.
I.27. Gessing R. Realizowalność Regulacji Stałowartościowej i Częściowe Odprzęganie Obiektów Wielowymiarowych. Zeszyty Nauk Pol. Śl. Automatyka 145, 2006,  str. 81 – 95.
I.28. Gessing R.: Układ ciągły równoważny układowi ze sterowaniem poślizgowym. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. „Automatyka”, Z. 151, 2008, str. 37-47.
I.29. Gessing R. What Results from Applying Conventional Controllers to MATLAB Neural Network Demos. Theoretical and Applied Informatics, ISSN 1896-5334, Vol. 22, No.1, 2010, pp.1-17.

 

II. Publikacje w materiałach konferencji krajowych

II.1. Gessing.R.: Wystarczający warunek asymptotycznej stabilności globalnej nieliniowych układów impulsowych. Materiały III KKA, Gliwice 22-24 czerwiec 1964, str.27-46.
II.2. Gessing.R.: Równania różnicowe układów regulacji z nieliniowym impulsatorem. Materiały III KKA, Gliwice , 1964.
II.3. Gessing.R.: Równania różnicowe nieliniowych układów impulsowych z rzeczywistym czasem opóźnienia. Materiały IV KKA, Kraków , 1967.
II.4. Gessing.R.: Optymalna obserwacja obiektu liniowego o znanych własnościach dynamicznych. Materiały V KKA, Gdańsk , 1971.
II.5. Gessing.R.: Warunki sterowalności wyjścia dla obiektów liniowych. Materiały Konf. „Podstawowe problemy Automatyki i Informatyki” , Gliwice , 1973.
II.6. Gessing.R., M. Latarnik: Sterowanie -optymalne w obecności zakłóceń dla długich przedziałów czasu . Materiały konf. „Podstawowe problemy Automatyki i Informatyki”, Gliwice, 1973.
II.7. Gessing.R.: Zasada minimalizacji i uśredniania oraz jej konsekwencje. Materiały VII KKA, Rzeszów 1977, str.169-175.
II.8. Gessing.R.: Zmodyfikowana zasada stochastycznej równoważności. Materiały VII KKA, Rzeszów 1977.
II.9. Gessing.R.: Metoda dekompozycji i koordynacji statystycznie optymalnego statycznego rozdziału zasobów. Materiały II Kraj. Konf. Dyskr. Proc. Przem., Porąbka-Kozubnik, kwiecień 1980, Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Automatyka, Z.54, str.23-31.
II.10. Gessing.R.: Uogólniona estymacja rekurencyjna i jej związek z problemem sterowania. Materiały VIII KKA, Szczecin 1980, str.219-223.
II.11. Gessing.R.: Stochastic Hierarchical Control with Periodic Coordination for Resource Distribution. Materiały II Konferencji Sterowanie systemem wodno-gospodarczym na obszarze aglomeracji miejsko-przemysłowej, Ustroń-Jaszowiec, Maj 1981, Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Automatyka , Z.59, str.5-17.
II.12. Gessing.R.: Opis i projektowanie układów dyskretnych-w czasie dla dużych częstotliwości próbkowania . Materiały XII KKA, Gdynia, 6-8 wrzesień 1994.
II.13. Gessing.R.: Pomiary i estymacja w układach sterowania adaptacyjnego. Materiały I Krajowej Konferencji Użytkowników MATLAB-a AGH Kraków, 14-15 listopad 1995, str.161-168.
II.14. Gessing.R.: Przebiegi ciągłe układów dyskretnych w czasie. Materiały I Krajowej Konferencji użytkowników MATLAB-a , AGH Kraków, 14-15 listopad 1995, str.,191-196.
II.15. Gessing.R.: Projektowanie wielowymiarowych układów dyskretnych za pomocą metod czasu ciągłego. Materiały I Konf. Granty-Automatyka’95, Teoria sterowania, Warszawa 1995, str.116-125.
II.16. Gessing R.: Sterowanie poślizgowe z adaptacją zmniejszającą efekt szarpania. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. „Automatyka”, z.123. (Materiały XI Krajowej Konferencji Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych), Zakopane 24-27.09.1998, str. 121-131.
II.17. Gessing R.: Sterowanie adaptacyjne z bieżącą identyfikacją - słabe strony i modyfikacje usprawniające. XIII Krajowa Konferencja Automatyki. Materiały Konferencyjne T.1. str. 157, Opole 1999. 21-24 wrzesień.
II.18. Gessing R.: Transformacja modalna w zastosowaniu do badania własności dyskretnego regulatora LQ. Zeszyty naukowe Pol. Śl., Z.131, str. 64-74 (Materiały XII Kraj. Konf. Autom. Proc. Dyskretn., 2000).
II.19. Gessing R.: Sterowanie poślizgowe obiektem nieliniowym z adaptacją zmniejszającą efekt szarpania. Materiały XIV KKA, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002, t.1, str. 189-194.
II.20. Gessing R.: Czy i w jakim sensie regulator LQ z obserwatorem jest optymalny. Materiały XIV KKA, Zielona Góra 24-27 czerwca 2002, t.I., str. 219-225.
II.21. Gessing R.: Czy modele z operatorem delta są rzeczywiście lepsze dla małych okresów próbkowania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Automatyka, Z.136, str. 55-65 (Materiały XIII Kraj. Konf. Autom. Proc. Dyskr. 2002).
II.22. Gessing R.: Zmodyfikowane sprzężenie zwrotne i jego fascynujące własności. Materiały konferencji „Automation 2004”, Warszawa 24-26 marca 2004, str. 72-81.
II.23. Gessing R.: Czy samo sprzężenie zwrotne może zastąpić adaptację. Materiały XIV Kraj. Konf. Automatyzacja Procesów Dyskretnych, wrzesień 2004 w książce „Optymalizacja dyskretna, Robotyka i sterowniki programowalne”, WNT 2004, str. 45-55.
II.24. Gessing R.: Fascynujące własności układu z pochodnymi wyższego rzędu w regulatorze. XV Krajowa Konferencja Automatyki T.I, Warszawa 27-30 czerwca 2005, str. 69-78.
II.25. Gessing R.: Korektor równoległy dla układów z nieminimalnofazowymi obiektami. XV Krajowa Konferencja Automatyki T.I., Warszawa 27-30 czerwca 2005, str. 131-136.
II.26. Gessing R. Fascynujące własności układów z regulatorami wynikającymi z podstawowej zasady sterowania. Konferencja „Automatyka, Elektryka, Zakłócenia”, Jurata 3-6 czerwca 2009.str. 151-160.
II.27. Gessing R. O odporności konwencjonalnego obserwatora zredukowanego rzędu. Materiały XVII Krajowej Konferencji Automatyki, Kielce 19-22 czerwca 2011, str. 516-527.
II.28. Gessing R. Wpływ szumów pomiarowych i nasycenia sterowania na uchyb w stanie ustalonym. Materiały XVII Krajowej Konferencji Automatyki, Kielce 19-22 czerwca 2011, str. 248-259.
II.29. Gessing R. Co wynika z zastosowania metody Lapunowa do układów ze zmiennym opóźnieniem. Materiały XVIII Krajowej Konferencji Automatyki, Wrocław, 8-10 wrzesień 2014, CD-Rom.
II.30. Gessing R. Sterowanie poślizgowe i sterowanie z korektorem równoległym w obecności szumów pomiarowych. Materiały XVIII Krajowej Konferencji Automatyki, Wrocław, 8-10 wrzesień 2014, CD-Rom.

 

III. Publikacje w czasopismach międzynarodowych

III.1. Gessing.R.: Optimal control of Plants Whose Transfer Functions Contain Zeros. Podstawy sterowania, Tom 2, Z.2 , 1972, str.105-118.
III.2. Gessing.R.: Optimal observation of Linear Plants Whose Dynamic Properties Are Known.
Transactions of the ASME Journal of dynamic systems, measurement and control V.95,
No 1, 1973 , pp.1-8.
III.3. Gessing.R.: Optimalnoje nabliudienije liniejnogo obiekta z izwiestnymi dinamiczeskimi swojstvami. Awtomatika i Telemechanika , No. 10, 1973, str.13-21.
III.4. Gessing.R., O.L.R. Jacobs: On Optimality of OLF Control, Oxford University OUEL Report No 1493/83.
III.5. Gessing.R., O.L.R. Jacobs: On Equivalence Between Optimal Stochastic Control and Open-Loop Feedback Control. Int. J.Control 1984, vol.40, No 1, pp.193-200
III.6. Gessing.R., O.L.R. Jacobs: About Equivalence Between Closed-Loop and Open-Loop Feedback Controls. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T.XXIX, Z.4, 1984, pp.407-416.
III.7. Gessing.R.: Stochastic Optimal Control and its connection with estimation. IEE Proceedings Vol. 131 Pt.D. No 5, Sept. 1984, pp.165-170.
III.8. Gessing.R.: Recursive Smoothing for discrete-time systems as a filtering problem. IEE Proceedings, Vol. 131. Pt.D. No 4, July 1984, pp.140-141.
III.9. Gessing.R.: Two-Level Hierarchical Control for Stochastic Optimal Resource Allocation. Int. Journal of Control Vol.41, No 1, 1985, pp.161-175.
III.10. Gessing.R.: Two-Level Stochastic Control for The Linear-Quadratic Problem Related to a Static System. Int.J.Control, Vol.46, No 4, 1987, pp.1251-1259.
III.11. Gessing.R.: Optimal Control Laws for Two-Level Hierarchical Resource Allocation. Large-Scale Systems, 12 , 1987, pp.69-82.
III.12. Gessing.R., Z. Duda: Decentralized Stochastic Control for a Static LQ Problem. Int. J.Systems Sci 1990, vol.21, No 2, pp.397-405.
III.13. Gessing.R., Z. Duda: Two-Level stochastic LQ control problem for a dynamic system. Int.J.Systems Sci. 1990 vol.21. No 4, pp.711-722.
III.14. Gessing.R.: State Estimation for Linear Systems with Observations Partially Corrupted by Noises. System and Control Letters, Vol.18, 1992, pp.139-145.
III.15. Duda Z., R. Gessing.: Two-Level Stochastic Control with Periodic Coordination for a Resource Allocation Problem. Int.J.Systems Sci. 1992 vol.23, No 2, pp.263-271.
III.16. Gessing.R.: Comments about Frequency Response Plots of Keller and Anderson [1] and Rattan [2]. IEEE Transactions on Automatic Control, vol.39, No 8, pp.1770-1771, 1994.
III.17. Gessing.R.: Comments on „A Modification and the Tustin Approximation” with a Concluding Proposition. IEEE Trans. an Automatic Control, vol.40, No 5, May 1995, pp.942-944.
III.18. Gessing.R., Z. Duda: Two-Level Partially Decentralized Resource Allocation in a Large Scale System. Archives of Control Sciences, T.XL, No 3-4, 1995, pp.21-32.
III.19. Gessing.R., Z. Duda: Price-coordination for a resource allocation problem in a large-scale system. Int.J.System Sci. 1995 vol.26 , No 11. 2245-2253.
III.20. Gessing.R., M. Błachuta : Set point and Identifiability in the Closed Loop with a Minimum Variance Controller. Control Engineering Practice, Vol.4, No 5, May 1996, pp.665-670.
III.21. Gessing.R.: Causal and Noncausal Discrete-Time Transfer Functions and Their Applications. Int. J.Control, 1996, vol.65, No 1, pp.195-204.
III.22. Montasser M. Mahmoud, R.Gessing.: Using Sliding Mode Technique for Decoupling Linear Multivariable Systems. System Science vol.22, No 4, 1996.
III.23. Gessing.R.: Design of Discrete-Time Controllers by Using Continuous-Time Methods. Archives of Control Sciences, Vol.6, No 1/2, 1997.
III.24. Gessing R.: Book review: Minimum Entropy Control for Time Varying Systems, by M.A. Peters and P. Iglesias. Control and Cybernetics, vol. 26 , 1997 No3, pp.581-582.
III.25. Gessing R.: Word Length of Pulse Transfer Function for Small Sampling Periods. IEEE Trans. on Automatic Control. Vol. 44, No 9, 1999, pp.1760-1764.
III.26. Gessing R., A.Czornik : On descriptor systems and related linear-quadratic problem Control and Cybernetics, vol. 29, No 1, 2000, pp.79-89.
III.27. Gessing R.: Book review: Robust Kalman Filtering for Signals and Systems with Large Uncertainties by I.R. Peterson and A.V. Savkin. Control and Cybernetics vol. 29, No 4, 2000, pp.1075-1077.
III.28 Gessing R. On Controversial Superiority of Delta Operator Models for Small Sampling Periods. Archives of Control Sciences, Vol. 16 (LII), 2006, Nr. 4, pp. 411-421.
III.29. Gessing R. Parallel Compensator versus Smith Predictor for Control Of the Plants with Delay. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 56, No. 4, 2008, pp.339-345.
III.30. Gessing R. Controllers of the Boost DC-DC Converter Accounting its Minimum- and Nonminimum-Phase Properties. Archives of Control Sciences Vol 19 (LV), 2009, Nr. 3, pp. 245-259.
III.31 Gessing R. Whether the Opinion About Superiority of Fuzzy Controllers is Justified. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Science, Vol. 58, No. 1, pp.59-65, 2010, ISSN 0239-7528.

 

IV. Publikacje w materiałach konferencji międzynarodowych.

IV.1. Gessing.R.: The Generalized Certainty Equivalence Principle for linear-quadratic problem. Materiały Międzynarodowej Konferencji p.t. „ Methods of Mathematical Programming”, Zakopane, 1977 , pp.87-95.
IV.2. Gessing.R.: The Generalized Certainty Equivalence Principle. Materiały VII Kongresu IFAC, Helsinki 1978.
IV.3. Gessing.R.: A Decomposition and Coordination Method for Stochastic Dynamic Optimal Resource Distribution. Preprints of the 3-rd IFAC/IFORS Conference on Dynamic Modelling on Control of National Economies, Warsaw, June 1980.
IV.4. Gessing.R.: Two-Level Hierarchical Control for Stochastic Dynamic Optimal Resource Distribution. Preprints of the VIII IFAC World Congress, Kyoto Japan, Pergamon-Press 1981, Vol. IX, pp.80-85.
IV.5. Gessing.R.: Two-Level Hierarchical Resource Distribution for a Linear-Quadratic Problem. Proceedings of IFAC/IFORS Symposium on Large Scale Systems. Theory and Applications, Warszawa, 14-15 July 1983, Pergamon Press, pp.93-98.
IV.6. Gessing.R.: Two-Level Hierarchical Control for Stochastic Optimal Resource Distribution. Preprints of the Third Workshop on Hierarchical Control. W.Findeisen editor, Warszawa 1983, pp.56-77.
IV.7. Gessing.R.: Two-Level Certainty Equivalence Principle for a LQ Problem. Preprints of II-nd IFAC Symposium on Stochastic Control, Vilnius ZSRR, May 1986, pp.340-344.
IV.8. Gessing.R.: Two-Level Resource Allocation Problem and Its OLF Solution. Preprints of 4-th IFAC/IFORS Symposium „Large-Scale Systems, Theory and Applications”, Zurich, Switzerland, August 1986, pp.440-445.
IV.9. Gessing.R.: Optimal Control Laws for Two-Level Hierarchical Resource Allocation. Proceedings of the Seminar on „Nonconventional Problems of Optimization”, Prace IBS PAN, Z.137, 1986, pp.431-459.
IV.10. Gessing.R.: A simple Method for Solving a Singular LQ Problem. Proceedings of V Polish-English Seminar in „Real Time Process Control”, Radziejowice Sept. 9-12, 1986 pp.134-149.
IV.11. Gessing.R.: Optimal Control Laws for a Two-Level Linear-Quadratic Problem. in „Analysis and Optimization of Systems”. Lecture Notes in Control and Information Sciences, Springer Verlag 1988, pp.700-711.
IV.12. Gessing.R., Z. Duda: Decentralized, Stochastic Control For a LQ-Static Problem. Preprints of IFAC/IMACS International Symposium „Distributed Intelligence systems : Methods and Applications”. June 27-July 1 , 1988, Varna-Bułgaria, pp.181-186.
IV.13. Gessing.R., Z. Duda: Decentralized Stochastic Control for a LQ Static Problem in „Distributed Intelligence Systems, Methods and Applications” Selected papers from IFAC/IMACS Symposium, 1989, Pergamon Press.
IV.14. Gessing.R., Z. Duda: Two-Level Resource Allocation in a Large-Scale System. Preprints of the 11-th IFAC World Congress in Tallin, Aug. 13-17, 1990 vol.2, pp.74-78.
IV.15. Gessing.R.: A Transformation for Solving a Discrete-Time Singular State Estimation Problem. in „ New Trends in Systems Theory”, Birghaüser, Boston, Inc., 1990 , (also in Abstract July 9-11 1990, pp.103-104).
IV.16. Gessing.R.: A Transformation for Solving a Discrete-Time Singular LQ Problem. in „System Modelling and Optimization”, Springer Verlag, 1991, . pp.25-34 (also in Abstracts Part I, pp.27-28, 1991 Sept.2-6)
IV.17. Gessing.R., Z. Duda: Price Coordination for a Two-Level Control Structure with Different Information of Controllers. Preprints IFAC Workshop on Automatic Control for Quality and Productivity ACQP’92 , 3-5 June 1992, Istanbul, Turcja, pp.279-286.
IV.18. Duda Z., R. Gessing : Two-Level Resource Allocation Problem with Periodic Coordination. Preprints of the 7-th IFAC/IFORS/IIASA Conference MCNE’92, 1992 Chiny.
IV.19. Gessing.R.: About Some Properties of Discrete-Time Transfer Functions for Small Sampling Periods. Proceedings of 2-nd European Control Conference, June 29-July-1, 1993, pp.1699-1702.
IV.20. Gessing.R., Z.Duda: Resource Allocation in Large-Scale Dynamic Systems with Different Information of Controllers. Preprints of 12-th IFAC World Congress, Sydney, Australia 12-23 July 1993, pp. 292-302.
IV.21. Gessing.R.: Causal and Noncausal Discrete-Time Transfer Functions. Preprints of International AMSE Conference Systems Analysis Control and Design SYS’94 , Lyon France July 4-6, 1994, pp.185-195.
IV.22. Błachuta M., R. Gessing: Comments about Test Methodologies of Adaptive Control Systems. Preprints of International AMSE Conference Systems Analysis Control and Design SYS’94, Lyon France, July 4-6, 1994.
IV.23. Montasser M. Mahmout, R. Gessing: Multivariable Systems Decoupling with Using Sliding Mode Technique. Preprints of Tenth International Conference on Systems Engineering ICSE’94, Coventry, 6-8 September 1994, U.K.
IV.24. Gessing.R., M. Błachuta: Set Point and Identifiability in the Closed Loop with Minimum Variance Controller. Preprints of 5-th IFAC Symposium on Adaptive Systems in Control and Signal Processing. Budapest, June 14-16, 1995 , pp.509-514.
IV.25. Gessing.R.: Discrete-Time Multivariable System Design by Means of Continuous-Time Methods. Preprints of IFAC/IFORS/IMACS Symposium „Large Scale Systems, Theory and Applications”, London, July 11-13, 1995, pp.135-139.
IV.26. Montasser M. Mahmoud, R. Gessing: Using Sliding Mode Technique for Decoupling Linear Multivariable Systems. Preprints of Systems Science Conference, Wrocław, 1995, pp.213-217.
IV.27. Gessing.R.: Word Length of Shift Operator Models for Small Sampling Periods. Preprints of the DYCOMANS Workshop, Praga, 5-7 Oct. 1995, pp.49-55.
IV.28. Gessing.R.: Discrete-Time Controller Design by Means of Continuous-Time Methods. Preprints of the DYCOMANS Workshop, Praga, 5-7 oct. 1995, pp.57-62.
IV.29. Duda Z., R. Gessing: Two-Level Allocation problem with Control Mean and Variance Constraints. Preprints of IFAC/IFORS/IMACS Symp.”Large-Scale Systems, Theory and Applications”, London, July 11-13, 1995, pp.361-367.
IV.30. Gessing.R.: Common Approach and a Fresh Look on Identification in Adaptive Control. Preprints of II-nd DYCOMANS Workshop, 15-17 May 1996, Algarve, Portugal, pp.7-12.
IV.31. Gessing.R.: Discrete-Time Multirate System Description and Design. Preprints of II-nd DYCOMANS Workshop, 15-17 May 1996, Algarve, Portugal, pp.27-33.
IV.32. Gessing.R.: Measurements and Estimation in Adaptive Control Systems. Preprints of the 13-th IFAC World Congress, San Francisco, June 28 – July 5, 1996, Vol. K , pp.103-108.
IV.33. Peytchev E.T., A.Bargieła, R. Gessing: A Predictive Macroscopic City Traffic Flows Simulation Model. Proceedings of 8-th European Simulation Symposium, Genoa Italy, Oct. 24-26 , 1996.
IV.34. Gessing.R.: Sliding Mode Control with Decreased Chattering Effect. Proceedings of 7-th Symposium on „Computer Aided Control Systems Design (CACSD’97), Gent, Belgium 28-30 April 1997, pp.91-96.
IV.35. Gessing.R.: Multivariable, Multirate System Description and Design. Preprints of IFAC/IFIP/IMACS Conference „Control of Industrial Systems”, Belfort 20-22 May 1997, France, pp.146-150.
IV.36. Gessing.R.: Design of Multivariable Systems with Independent Regulators of the Outputs. Preprints of III-rd DYCOMANS Workshop, Varna, Bulgaria, 22-23 May 1997, pp.79-83.
IV.37. Gessing.R.: Disturbance in Adaptive Systems – the Source of Information and Intentional Excitation. Preprints of ECC’97 Conference, Brussels, Belgium, 1-4 July, 1997.
(also in Paper Summaries of ECC’97).
IV.38. Gessing.R.: State Space and Internal Models for Linear Quadratic Regulator Design. Preprints of IV-th DYCOMANS Workshop, Zakopane, Poland 26-27 Sept. 1997, pp. 7-13.
IV.39. Gessing.R.: Adaptive Systems with Continuous-Time Control and Discrete-Time Estimation. Preprints of 9-th European Simulation Symposium, Passau, Germany Octy. 19-22, 1977, pp.230-234.
IV.40. Gessing R.: Design of Output Regulators for Multivariable Systems. Preprints of 8-th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP symposium „Large Scale Systems: Theory and Applications LSS’98”, July 15-17, 1998, Vol. II, pp.126-131.
IV.41. Gessing R.: Decrease of Chattering Effect in Sliding Mode Control. Preprints of 8-th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium „Large Scale Systems: Theory and Applications LSS’98 ”, July15-17, 1998, Vol. II, pp.995-1000.
IV.42. Gessing R.: Linear-Quadratic Regulator Design Using State Space and Internal Models. In „Advances in Systems, Signal, Control and Computers” Edited by V.B. Bajić, 21 Aug. 1998, Darbon South Africa, pp.377-382.
IV.43. Gessing R.: Design of Output Regulators for Multivariable Systems with Delays. In „Advances in Systems, Signals, Control and Computers”, Edited by V.B. Bajić, 21 Aug. 1998, Durban, South Africa, pp.447-450.
IV.44. Gessing R.: Identification of Discrete-Time Models for Small Sampling Periods. In „Simulation Technology Science and Aut.”, 10-th European Simulation Symposium and Exibition 26-28, Oct. 1998, pp.52-56.
IV.45. Gessing R.: Adaptive Systems Excited by An Intentional Additive Disturbance. In „Simulation Technology: Science and Aut.”. 10-th European Simulation Symposium and Exibition 26-28 Oct. 1998, pp.81-85.
IV.46. Gessing R.: Discrete-Time Linear-Quadratic Single Variable Regulator with Output Feedback. Preprints DYCOMANS Phase 2 Workshop, Bled 12-14 May 1999, pp.93-98.
IV.47. Gessing R.: Continuous-Time Responses of Discrete-Time Systems. Preprints of DYCOMANS Phase 2 Workshop, Bled 12-14 May 1999, pp.139-143.
IV.48. Gessing R.: Identification of Shift and Delta Operator Models for Small Sampling Periods. CD-Rom of American Control Conference, San Diego, June 2-4, 1999, pp.346-350. Abstract in „Final Program and Book of Abstracts”, p. 89 .
IV.49. Gessing R.: State Space and Internal Models in Discrete-Time LQ Regulator Design. Proceedings of the 7-th Mediterianean Conference on Control and Automation, MED 99, June 28-30, 1999, Haifa, Izrael, pp.282-292.
IV.50. Gessing R.: Sliding Mode Control with Decreased Chattering for Plants with Delay. Proceedings of the 1999 IEEE Hong Kong Symposium on Robotics and Control, July 2-3, 1999, VII pp.465-470.
IV.51. Gessing R.: Design of Discrete-Time Linear-Quadratic Regulator with Output Feedback. Proceedings of the 1999 IEEE Hong Kong Symposium on Robotics and Control, July 2-3, 1999 v.I , pp.155-160.
IV.52. Gessing R.: Towards Increase of Identification Accuracy for Small Sampling Periods CD-ROM- proceedings of European Control Conference ECC’99, 31 Aug.-3 Sept. 1999, Karlsruhe paper No F 1031-6. Abstract in ECC’99 Summaries Volume p.597.
IV.53. Gessing R.: Continuous-Time Linear-Quadratic Regulator with Output Feedback. Proceedings of the American Control Conference, Chicago, USA, June 28-30, 2000, pp.877-881. (CD-Rom).
IV.54. Gessing R. : Discrete-Time Linear-Quadratic Output Versus State Regulator. Proceedings of the 8-th Mediterranean Conference on Control and Automation MED 2000, Rio-Patras, Greece, 17-19 July 2000. (CD Rom).
IV.55. Gessing R.: Modal Transformation Relating the Equivalent State Space Models and LQR Problems. Proceedings of „Process Control and Instrumentation 2000” Conference, Glasgow 26-28 July 2000, pp.388-393.
IV.56. Gessing R. : A Transformation for Decreasing the System Order and LQR Problem Dimension. Proceedings of „Control 2000” Conference. Cambridge, U.K., Sept. 4-7, 2000.
IV.57. Gessing R.: Discrete-Time Linear-Quadratic Output Regulator for Two Variable Systems. Proceedings of 2000 IEEE Int. Symposium on Computer Aided Control System Design. Achorage, Alaska, USA, Sept. 25-27, 2000, pp.279-284 (CD-ROM).
IV.58. Gessing R.: Sliding Mode Control with Decreased Chattering - Model and Simulations. Proceedings of 2000, IEEE Int. Symposium on Computer Aided Control System Design. Anchorage, Alaska, USA, Sept. 25-27, 2000, pp.273-278 (CD-ROM).
IV.59. Gessing R.: Linear-Quadratic Regulator with Output Feedback and Optimal Observer. Proceedings of American Control Conference 2001. Arlington, Virginia, June 25-27 2001, pp.3171-3176.
IV.60. Gessing R.: Design of Discrete-Time Linear-Quadratic Regulator with Optimal Observer. Preprints of European Control Conference ECC 2001. 4-7 Sept. 2001, Porto, Portugalia, pp.3416-3421.
IV.61. Gessing R. Discrete-Time Linear-Quadratic Regulator for Multivariable Systems. Preprints of IFAC Symposium Large-Scale Systems LSS-2001, Bucarest July 18-20, pp.560-565.
IV.62. Gessing R.: Sliding Mode Control with Adaptive Decrease of Chattering. Preprints of IFAC Workshop on Adaption and Lerning in Control and Signal Processing, Cernobbio-Como, Italy Aug. 29-31, 2001, pp.297-302.
IV.63. Gessing R.: Compensation of Oscillations using Feedback Control with Adaptive Tuning. Preprints of IFAC Workshop on Periodic Control Systems. Cernobbio-Como, Italy, Aug. 27-28, 2001, pp.241-245.
IV.64. Gessing R.: Increase of Identification Accuracy Under Fast Sampling and Inaccurate Measurements. Preprints of Dycomans Workshop „Integrated Control in Manufacturing Systems”, Sept. 26-28 , 2001, Bucarest, Romania, pp.62-67.
IV.65. Gessing R.: Whether the Delta Operator Models are Really Better for Small Sampling Periods. Preprints of 15-th IFAC World Congress, Barcelona, Spain, July 21-26, 2002, CD-Rom.
IV.66. Gessing R.: Whether and in What Sense the Observer Based LQ Regulator is Optimal. Preprints of 10-th Mediteranean Conference on Control and Automation MED 2002, Lisbon, Portugal, July 9-12, 2002. CD-Rom.
IV.67. Gessing R.: Stepwise Return of Integrator Output as a Competition to Antiwindup. Proceedings of the American Control Conference, Denver, Colorado, June 4-6, 2003, pp.1230-1235.
IV.68. Gessing R., A. Czornik: About relation between LQ and H2 optimal control with output feedback. Proceedings of the American Coontrol Conference, Denver, Colorado, June 4-6 2003, pp.3508-3512 .
IV.69. Gessing R. : Sliding Mode Control with Decreased Chattering for Nonminimum Phase Plants. Proceedings of 11-th Mediterranean Conference on Control & Automation, June 18-20 2003, Rhodes Greece. CD-ROM.
IV.70. Gessing R.: About optimality of Discrete-Time LQ Observer Based Regulator Proceedings of 11-th Mediterranean Conference on Control & Automation. June 18-20 2003, Rhodes, Greece. CD-ROM.
IV.71. Gessing R.: Parallel Compensator for Control Systems with Nonminimum Phase Plants Proceedings of American Control Conference, Boston, USA, 30 June-2 July 2004. pp.
IV.72. Gessing R.: Parallel Compensator and Its Application to Multivariable Systems „Proceedings of Symposium on Large Scale Systems Theory and Applications”. July 26-28, 2004, Osaka, Japan, pp.676-681.
IV.73. Gessing R.: Whether Feedback Itself May Replace Adaptation. Proceedings of Symposium on Large Scale Systems: „Theory and Applications”, July 26-28, 2004, Osaka, Japan, pp.560-565.
IV.74. Gessing R. : Relay Control with Parallel Compensator for Nonminimum Phase Plants. Preprints of 16-th IFAC World Congress, Praga, July 4-8, 2005 .(CD-Rom).
IV.75 Gessing R. Implementability of regulation and Partial Decoupling of MIMO Plants.
Preprints of 14-th Mediterranean Conference on Control and Automation, Ancona , June
28–30 2006 (Italy) CD–Rom.
IV.76. Gessing R. A Feedback Structure with Higher Order Derivatives in Regulator. Preprints of Intern. Control Conference ICC 2006, Glasgow, Scotland UK 30.08 – 1.09.2006 CD–Rom.
IV.77. Gessing R. Classical LQ Regulator Applied to the System with Nonzero Excitations. Proceedings of European Control Conference ECC’07, Kos, Greece 2 – 5 July 2007, pp. 3026-3032.
IV.78. Gessing R. Parallel Compensator for Continuous and Relay Control Systems with
Difficult Plants. Proceedings of American Control Conference ACC 2007, New York, USA,
July 11 – 13, 2007, pp.5810-5815
IV.79. Gessing R. Parallel Compensator for Control of Multivariable Systems with Difficult
Plants. Proceedings of 11-th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems,
Theory and Applications Gdańsk, 23 – 25 July 2007, CD-Rom.
IV.80. Gessing R. Whether the Spreaded Good Opinion About Fuzzy Controllers is Justified.
Proceedings of the 17-th World Congress of IFAC, Seul, Korea, July 6-11, 2008,
pp.10342-10348.
IV.81. Gessing R. About Equivalence Between Sliding Mode and Continuous Control Systems.
Proceedengs of UKACC International Conference on Control, Manchester, Sept. 2-4,
2008, CD-Rom.
IV.82. Gessing R. The Continuous System Equivalent to the System with Sliding Mode Control.
Proceedings of the 2-nd IFAC International Conference on Intelligent Control System and
Signal Processing, Istanbul Turkey, 21-23 September 2009, CD-Rom.
IV.83. Gessing R. Influence of Measurement Noises and Control Saturation on Steady State Error. Proceedings of the UKACC International Conference on Control 2010, 7-10 September, Coventry, UK, pp. 327-332.
IV. 84. Gessing R. Whether and When the Conventional Controllers May Operate Well with Nonlinear Plants. Proceedings of the 18-th Mediterranean Conference on Control and Automation. 23-25 June 2010, Marrakech, Marocco, pp. 191-196.
IV. 85. Gessing R. About Robustness of the Reduced Order Luenberger Observer. Proceedings of the 19-th Mediterranean Conference on Control and Automation, June 20-22 2011, Corfu Greece , pp. 230-235.
IV. 86. Gessing R. Static Characteristics of Nonlinear Systems under Presence of Measurement Noises. Proceedings of the 2012 American Control Conference, Montreal Canada, June 27-29, 2012, pp.4490-4495.
IV. 87. Gessing R. Criterion of the Relative Degree Applied to Design of Multivariable Systems
Proceedings of the 13_th IFAC Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, Shanghai, Jiao Tong University, Shanghai, China, July 7-13, 2013, pp. 307-312.
IV. 88. Gessing R. What Results from Applying Lyapunov Method for the Linear System with Time-Varying Delay. Proceedings of the 2014 American Control Conference, Portland, USA, June 4-6 2014, pp. 1999-2004.
IV.89. Gessing R. Sliding Mode versus Parallel Compensator Based Control under Measurement Noise. Preprints of the 19_th IFAC World Congress, Cape Town, South Africa, August 24-29 2014, pp. 4601-4606.
IV.90. Gessing R. Using the Relative Degree, High Gain and Saturation Constraints to the Controller Design. Proceedings of the 2016 American Control Conference, Boston, USA, July 6-8 2016, pp. 6024-6029.

 

V. Studia, rozprawy

V.1. Gessing.R.: Zastosowanie równań różnicowych do analizy nieliniowych układów impulsowych o stałym takcie zewnętrznym. Praca doktorska 1964.
V.2. Gessing.R.: Sterowanie czasowo-optymalne obiektami o funkcjach przejścia zawierających zera. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Automatyka Nr 13 (rozprawa habilitacyjna), Gliwice 1969 .
V.3. Gessing.R.: Time optimal Control of Plants Whose Transfer Function Contains Zeros. Zastosowania Matematyki (Applicationes Mathematicae) XII, 3 , 1971, pp.281-321.
V.4. Gessing.R.: Stochastic Optimal Control and Its Connection with Estimation. Report No 1328/80, University of Oxford, Oxford 1980.
V.5. Gessing.R., O. Jacobs: Optimal Stochastic LQ Control with Meaurements Displaced in Time. O.U.E.L. Report No 1547/84, University of Oxford, Oxford 1984.
V.6 Gessing R. Recursive Smoothing For Discrete Time Systems as a Filtering Problem. O.U.E.L. Report /84, University of Oxford, Oxford 1984.

 

VI. Książki, rozdziały w książkach, skrypty.

VI.1. Gessing.R.: Rozdział p.t. „Regulacja dwupołożeniowa” w skrypcie „Podstawy automatyki”. Praca zbiorowa pod red. S.Węgrzyna, PWN, Wyd.I 1960, Wyd.II 1961.
VI.2. Jastrzębska M., R. Gessing : Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki III. Skrypt uczelniany, Gliwice, Wyd.I 1963, Wyd.II 1965.
VI.3. Jastrzębska M., A. Skrzywan, R. Gessing: Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki IV. Skrypt uczelniany, Gliwice, Wyd.I 1964, Wyd.II 1965.
VI.4. Praca zbiorowa: Zbior instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z Teorii regulacji. Skrypt uczelniany, Gliwice, Wyd.I 1964, Wyd.II 1966.
VI.5. Gessing.R.: Dobroć układów automatyki. Skrypt uczelniany, Gliwice, 1967.
VI.6. Praca zbiorowa: Laboratorium z teorii liniowych układów regulacji. Skrypt uczelniany, Gliwice 1971.
VI.7. Praca zbiorowa: Laboratorium z teorii nieliniowych układów regulacji. Skrypt uczelniany, Gliwice 1972.
VI.8. Gessing.R., M. Latarnik, A.Skrzywan-Kosek: Zbiór zadań z teorii nieliniowych układów regulacji i sterowania. Skrypt uczelniany, Gliwice, Wyd.I 1975, Wyd.II 1977.
VI.9. Gessing.R., M. Latarnik, A.Skrzywan-Kosek: Zbiór zadań z teorii nieliniowych układów regulacji i sterowania . WNT, Warszawa, 1981 (książka znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniej pozycji).
VI.10. Gessing R.: Teoria sterowania. Cz.I. Układy liniowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, Wyd.I 1984, Wyd.II 1991.
VI.11. Gessing R.: Opracowanie we współpracy z prof. S.Węgrzynem część I „Układy liniowe” i rozdziału „Regulacja dwupołożeniowa” w książce pt.” Podstawy automatyki”, PWN – Warszawa 1972, 1974, 1976, 1980.
VI.12 Gessing R. Duda Z. Optymalne reguły decyzyjne rozdziału zasobów w strukturze dwupoziomowej. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, z 7, str. 133-151, 1994
VI.13. Gessing R.: Zbiór zadań z teorii nieliniowych układów sterowania . Wyd. Pol.Śl., Gliwice 1997.
VI.14. Gessing R.: Description and Design of Discrete-Time Multirate Systems w książce: „Problemy automatyki i informatyki”, Ossolineum, Wrocław 1998, str. 141-151.
VI.15. Gessing R.: A Transformation for Solving a Singular Linear-Quadreatic Problem w książce „Analiza Systemowa i Zarządzanie”, red. K. Mańczak, Wyd. IBS-PAN, 1999, str. 71-82.
VI.16. Gessing R.: Podstawy Automatyki , Wyd. III, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2001.
VI.17. Gessing R.: Finite Word-Length Effects in Systems with Fast Sampling in Digital Controller Implementation and Fragility, Eds. R.S.H. Istepanian and J.F. Whidborne, Springer Ferlag, 2001, pp.25-42.
VI.18. Gessing R. : Adaptive Systems with Current Identification - Weak Points and Improving Modifications. W książce: Automatyka, Sterowanie, Zarządzanie. Red. J. Gutenbaum, Wyd. PAN IBS Warszawa 2002, pp.41-57.
VI.19. Gessing R.: Control Fundamentals - podręcznik - 300 stron, Wyd. Pol. Śląskiej 2004.
VI.20. Gessing R., Z.Duda : Estymacja i sterowanie statystycznie optymalne. Wyd. Pol. Śl. 2005 (podręcznik 180 str.)
VI.21. Gessing R. Fundamentals of Automatic Control by S. Węgrzyn in Historic Control Text books ed, J. Gertler Elsevier Ltd Oxford UK 2006, pp. 209 – 211.
VI.22 Gessing R., A. Skrzywan – Kosek, A. Latarnik; Zbiór zadań z teorii sterowania układami nieliniowymi. Wyd. Pol. Śl. Gliwice 2006 (wznowienie).
VI.23 Gessing R. Czy pozytywna opinia o regulatorach rozmytych jest uzasadniona. Rozdział w „Sterowanie i Automatyzacja. Aktualne problemy i ich rozwiązania”, Red. K. Malinowski, L. Rutkowski, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2008, str 1-10.
VI.24. Gessing R. Applying the Paralel Comensator to Control of the Plants with Delays. Chapter in “Recent Advances in Control and Automation”, Ed.. K. Malinowski,  L. Rutkowski, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2008, str 11-20.
VI.25. Gessing R. Wpływ szumów pomiarowych i nasycenia sterowania na uchyb w stanie ustalonym. Rozdział w „Postępy Automatyki i Robotyki, część I”, Ed. K Malinowski, R. Dindorf, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2011, ISBN 978-83-88906-49-7, str. 146-158.
VI.26. Gessing R. Odporność konwencjonalnego obserwatora Luenbergera zredukowanego rzędu. Rozdział w „Postępy Automatyki i Robotyki, część I”, Ed. K Malinowski, R. Dindorf, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2011, 978-83-88906-49-7, str. 481-494.
VI.27. Gessing R. Co wynika z zastosowania metody Lapunowa do układów ze zmiennym opóźnieniem. Rozdział w „Postępy Automatyki i Robotyki”, Ed. K Malinowski, J.
Józefczyk, J. Świątek, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2014, str. 225- 235.
VI.28. Gessing R. Sterowanie poślizgowe i sterowanie z korektorem równoległym w obecności  szumów pomiarowych. Rozdział w „Postępy Automatyki i Robotyki”, Ed. K Malinowski, J.  Józefczyk, J. Świątek, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2014, str. 236-246.
VI.29. Gessing R. Original Approach to the Design of Control Systems, Supported by Simulations. Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Wyd. Pol. Śl. 2015, ISBN 978-83-880-300-3, 357 stron.

 

Inne

Bardziej kompletny spis publikacji, w większości wraz z ich pełnym tekstem znajduje się w sieci ResearchGate.

The more complete list of publications, in most cases together with their full text, one may find in the net ResearchGate.